Magic Hair
Otvorenie košíka ( 1 )
Deluxe kényeztető csomag
21 990 .-
+ ×
Objednám:
5 .-
Konečná suma:
0 .-
Objednám

VŠEOBECNÉ ZLUVNÉ PODMIENKY

Všeobecné zmluvné podmienky („VZP“) pre výrobky/služby stanovené v 2. bode týchto VZP, ktoré sa nachádzajú a je možné ich zakúpiť na webovej stránke magichair.hu („Webová stránka“).

1. ÚDAJE DODÁVATEĽA

Údaje podnikania predávajúceho výrobky/služby:

Magic Hair Vitamins LTD.
1 Hova Villas, Hova House Brighton & Hove BN3 3DH, United Kingdom
E-mail: info@magichair.eu
Elektronický zákaznícky servis: info@magichair.eu

Ďalej: označený ako „Dodávateľ“.

2. DEFINÍCIA VÝROBKOV/SLUŽIEB

2.1. Rozsah pôsobnosti týchto VZP nahŕňa nasledovné výrobky/služby nachádzajúce sa na Webovej stránke:

MagicHair vitamíny pre vlasy
MagicWind profesionálny sušič vlasov
RUSK Heatshift na tvarovanie vlasov
TangleAngel profesionálne kefy na vlasy
Dessata profesionálne kefy na vlasy
Služby doručenie domov

2.2. Dodávateľ je vlastníkom a výhradným distribútorom vyššie uvedených výrobkov v Maďarsku.

2.3. Detailný obsah, dôležité vlastnosti a charakteristiky výrobkov/služieb je možné nájsť na informačných stránkach týkajúcich sa výrobkov/služieb.

2.4. Informácie o výrobkoch/službách na Webovej stránke Dodávateľ pravidelne aktualizuje a robí všetko v záujme toho, aby boli informácie presné a aktuálne, ale nie je zodpovedný za prípadné nepresnosti a typografické chyby.

3. PROCES OBJEDNÁVKY A PODMIENKY NÁKUPU

3.1. Právo na objednanie výrobkov/služieb ponúkaných na Webovej stránke má každá spôsobilá dospelá fyzická alebo právnická osoba (ďalej ako „Kupujúci“).

3.2. Výrobky/služby môže Kupujúci objednať aj bez predchádzajúcej registrácie. Na to je potrebné zadať okrem osobných údajov (meno, e-mailová adresa a telefónne číslo) aj poštové (údaje pre doručenie) údaje (PSČ, mesto, adresa).

3.3. Kupujúci počas zadávania Objednávky musí súhlasne akceptovať – začiarknutím označovacieho štvorčeka – Všeobecné zmluvné podmienky (VZP), resp. Pravidlá spracovania údajov, čím vyhlasuje, že akceptuje ustanovenia týchto VZP a Pravidiel spracovania údajov a uznáva ich za povinné.

3.4. Kupujúci dokončí objednávku stlačením príslušného gombíka. Dokončením objednávky Kupujúci vyhlasuje, že si praje kúpiť tovar/službu, zaväzuje sa zaplatiť kúpnu cenu, resp. vyslovene žiada Dodávateľa, aby začal s plnením zmluvy. Kupujúci má právo na odstúpenie do 14 kalendárnych dní po prebratí objednaného výrobku, čo je Dodávateľ povinný akceptovať, resp. konať na základe tohto.

3.5. Kupujúci má možnosť uhradiť cenu objednaných výrobkov dobierkou, zamestnancovi kuriérskej služby GLS (alebo vlastným kuriérom Dodávateľa).

3.6. Na základe vyššie uvedených je elektronicky odoslaná objednávka považovaná za právne vyhlásenie smerujúce k uzatvoreniu zmluvy.

3.7. Po objednávke môže Dodávateľ poslať Kupujúcemu informácie o novinkách. Prostredníctvom linku v zápätí odoslaného listu sa môže Kupujúci kedykoľvek ľahko a rýchlo odhlásiť z prijímania noviniek.

4. UZATVORENIE ZMLUVY

4.1. Dodávateľ elektronicky zaznamená príchod objednávky Kupujúceho. Dodávateľ akceptuje objednávku v tom prípade, ak Kupujúci vyplnil všetky polia potrebné pre objednávku, záväzne prijal Podmienky používania, tieto VZP a Pravidlá spracovania osobných údajov, údaje sú skutočné a Dodávateľ dokáže splniť objednávku. Dodávateľ odošle potvrdenie o doručení a akceptovaní objednávky Kupujúceho.

4.2. Zmluva vzniká, keď sa e-mailové potvrdenie akceptovania objednávky Dodávateľom stane dostupným pre Kupujúceho.

4.3. Zmluvy vzniknutá medzi stranami je považovaná za zmluvu na diaľku, uzatvorenú elektronickým spôsobom, ktorá je rovnocenná so zmluvou uzatvorenou písomne. Zmluva sa Dodávateľom v papierovej forme nevytlačí ani neeviduje, preto nie je neskôr dostupná v papierovej forme. Jazykom zmluvy je maďarčina.

4.4. Kupujúci môže vytlačiť na papier elektronický objednávkový formulár, potvrdzujúci e-mail, Všeobecné zmluvné podmienky (VZP), Pravidlá spracovania údajov a potvrdenie objednávky alebo ich môže uložiť na iné trvalé dátové médium, čím si zabezpečí neskoršie zobrazenie zmluvy uzatvorenej elektronickým spôsobom.

4.5. Na základe vzniknutej zmluvy je Kupujúci povinný zaplatiť cenu a Dodávateľ je povinný dodať výrobky/služby.

4.6. Kupujúci má možnosť na opravu prípadných chýb spracovania údajov počas zadávania objednávky. K tomu je potrebné iniciovať svoju požiadavku smerom k Dodávateľovi na jednom z kontaktov uvedených v 1. bode týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

4.7. Zmluvný vzťah medzi stranami pozostáva z týchto VZP, z individuálnej zmluvy vzniknutej elektronickým spôsobom medzi stranami, t.j. objednávky odoslanej Kupujúcim a potvrdenia akceptovania objednávky zaslaného Dodávateľom a ustanovenia týchto je potrebné spoločne aplikovať v zmluvnom vzťahu.

4.8. Prípadné všeobecné zmluvné podmienky kupujúceho sú z hľadiska zmluvného vzťahu strán neúčinné.

5. KÚPNA CENA

5.1. Na webovej stránke Dodávateľ uvedie pri každom výrobku, ako aj ponuke balíkov ich aktuálnu, o daň zvýšenú (brutto) cenu.

5.2. Uvedené ceny sú vždy chápané v maďarských forintoch. Prípadné akciové ceny výrobkov (tiež brutto) sú vždy uvedené aj osobitne. Akciové ceny platia vždy iba počas trvania akcie.

5.3. Dodávateľ si môže uplatniť svoje právo slobodne meniť ceny výrobkov/služieb. Zmena na Webovej stránke vstupuje do platnosti s jej uvedením na Webovej stránke a neovplyvňuje kúpnu cenu už objednaných výrobkov. Pokiaľ sa aj napriek náležitej starostlivosti Dodávateľa dostane na Webovú stránku chybná cena, so zvláštnym ohľadom na očividne chybnú cenu, ktorá sa objavila z dôvodu prípadnej systémovej chyby, potom Dodávateľ nie je povinný dodať výrobok za chybnú cenu. V takomto prípade Dodávateľ ponúkne dodanie za správnu cenu, v znalosti ktorej môže Kupujúci odstúpiť od svojho zámeru nakupovať.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Na vyrovnanie kúpnej ceny nakúpeného výrobku je možnosť dobierkou pracovníkovi kuriérskej služby.

6.2. Platba u kuriéra

Faktúru patriacu k spomínanému balíku/objednávke je možné zaplatiť aj dobierkou zamestnancovi Kuriérskej služby GLS, resp. v niektorých prípadoch aj vlastnému kuriérovi Dodávateľa.

6.3. Dodávateľ vystaví elektronickú faktúru o zaplatení, ktorú elektronicky odošle Kupujúcemu.

7. ZABEZPEČENIE PREPRAVY VÝROBKU

7.1. V prípade platby dobierkou, po potvrdení objednávky je Dodávateľ povinný výrobky uvedené na faktúre čo najskôr doručiť na adresu uvedenú Kupujúcim (predbežne je potrebných 1-5 pracovných dní). Pokiaľ to nie je z akýchkoľvek dôvodov možné, je povinný o tom čo najskôr informovať Kupujúceho.

7.2. Keď sa balík Kupujúceho odovzdá pracovníkom Kuriérskej služby GLS, potom na základe čísla balíka poskytnutého Dodávateľom môžete na stránke https://gls-group.eu/SK/sk/sledovanie-zasielok sledovať aktuálnu pozíciu vášho balíka.

7.3. Kupujúci je povinný sa zdržať pokusu o neoprávnené vniknutie do uzavretého rozhrania Webovej stránky, na servery a siete Dodávateľa alebo do iného počítačového systému alebo siete, ktoré sú prepojené s Webovou stránkou.

8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE/VYPOVEDANIE

8.1. Dodávateľ informuje Kupujúceho o tom, že na základe §20 Nariadenia vlády 45/2014 (II.26) („Nariadenie vlády“) o detailných pravidlách zmlúv medzi podnikateľom a spotrebiteľom je Kupujúci oprávnený do 14 dní od prebratia balíka odstúpiť od objednávky bez udania dôvodu.

8.2. Lehota na vypovedanie/odstúpenie v prípade zmluvy o poskytovaní služby uplynie po ukončení 14 dňa odo dňa prebratia balíka.

8.3. Ak si Kupujúci chce uplatniť svoje právo na odstúpenie/vypovedanie, je povinný doručiť (napr. poštou, telefaxom alebo listom zaslaným elektronickým spôsobom) svoje jednoznačné vyhlásenie o odstúpení/výpovedi Dodávateľovi na adresu uvedenú v 1. bode týchto VZP. Kupujúci môže za týmto účelom použiť vzor odstúpenia/vypovedania zmluvy z 2. prílohy Nariadenia vlády.

8.4. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, Dodávateľ bezodkladne, ale najneskôr do 14 dní od doručenia vyhlásenia Kupujúceho o odstúpení, uhradí všetky poplatky zaplatené Kupujúcim. Počas vrátenia platby Dodávateľ použije rovnakú platobnú metódu aká bola použitá v pôvodnej transakcii, okrem prípadov, keď Kupujúci vyslovene súhlasí s použitím inej metódy platby; v dôsledku tejto metódy platby sa Kupujúcemu neúčtujú žiadne dodatočné náklady.

9. ZÁRUKA PRÍSLUŠENSTVA, ZÁRUKA VÝROBKU, GARANCIA

9.1. V prípade chybného plnenia si môže Kupujúci voči Dodávateľovi uplatniť požiadavku na záruku príslušenstva na základe predpisov Občianskeho zákonníka.

9.2. Ak zákazník zaznamená chybné plnenie, napr. ak jeden z produktov uvedených na faktúre sa nenachádza v balíku, potom môže požiadať Dodávateľa o jeho výmenu.

9.3. Pokiaľ sú výrobky umiestnené v zásielke poškodené (poškrabané, polámané, chybné, nekompletné), Kupujúci to môže oznámiť Dodávateľovi, ktorý dané výrobky čo najskôr vymení za bezchybné a chybné zoberie späť od Kupujúceho. Zvyčajne to trvá 1-5 pracovných dní, výnimkou je, ak daný výrobok nie je na sklade a doba výmeny závisí aj od objednávky od výrobcu a jej dodania.

9.4. Ak Dodávateľ nevie podľa vyššie uvedených splniť Kupujúcim žiadanú opravu/výmenu, Kupujúci môže požadovať proporcionálnu zľavu na protislužbu.

9.5. Kupujúci je povinný chybu oznámiť bezodkladne, ale najneskôr do 14 dní od objavenie chyby. Po uplynutí 14 dňovej premlčacej lehoty od splnenia zmluvy si už Kupujúci nemôže uplatniť svoje záručné práva na produkt.

9.6. Dodávateľ informuje Kupujúceho o tom, či v prípade jednotlivých výrobkov existuje platná záručná/garančná doba, resp. to na nich presne uvedenie. Dodávateľ nedoručí Kupujúcemu taký výrobok, ktorého dátum exspirácie predchádza dňu objednávky.

9.7. Faktúra je zároveň aj záručným listom. Za každých okolností uchovajte faktúru, pretože záruku (garanciu) je možné si uplatniť iba ak je faktúra k dispozícii.

10. RIADENIE SPOTREBITEĽSKÝCH NÁMIETOK A SŤAŽNOSTÍ

10.1. Akúkoľvek námietku, sťažnosť môže Kupujúci nahlásiť spolu s údajmi potrebnými na identifikáciu výrobku/služby, resp. presným opisom námietky alebo sťažnosti na e-mailovú adresu zákazníckeho servisu (info@magichair.eu).

10.2. Na písomnú sťažnosť je Dodávateľ povinný písomne odpovedať do tridsiatich dní od jej doručenia a zabezpečiť jeho oznámenie. Dodávateľ je povinný uviesť dôvody odmietnutia sťažnosti.

10.3. Ak Kupujúci nesúhlasí so spracovaním sťažnosti, strany spíšu zápisnicu o sťažnosti, ktorá obsahuje nasledovné údaje:

meno, bydlisko Kupujúceho,
miesto, čas a spôsob predloženia sťažnosti,
detailný opis sťažnosti Kupujúceho, zoznam dokladov, dokumentov a iných dôkazov predložených Kupujúcim,
vyjadrenie Dodávateľa ohľadom jeho stanoviska k sťažnosti Kupujúceho, pokiaľ je možné okamžité vyšetrenie sťažnosti,
podpis osoby spisujúcej zápisnicu a Kupujúceho, okrem ústnych sťažností podaných telefonicky alebo inou elektronickou komunikačnou službou,
miesto a čas spísania zápisnice,
jedinečné identifikačné číslo sťažnosti, ktorá bola podaná ústne, použitím telefónu alebo inej elektronickej komunikačnej služby.

10.4. Ak sa spôsob riešenia sťažnosti líši od požiadavky Kupujúceho, v zápisnici je potrebné uviesť odôvodnenie. Kópiu zápisnice je potrebné odovzdať Kupujúcemu. Ak sa Dodávateľ nevie vyjadriť ohľadom splnenia požiadavky Kupujúceho pri jej nahlásení, je povinný Kupujúceho informovať o svojom stanovisku najneskôr do troch pracovných dní.

10.5. Do kompetencie zmierovacieho výboru patrí mimosúdne riešenie sporných prípadov medzi Kupujúcim a Dodávateľom v súvislosti s kvalitou služby, jej bezpečnosťou, uplatňovaním pravidiel zodpovednosti za výrobok, kvalitou služby a uzatvorením a plnením zmluvy medzi stranami (ďalej ako spotrebiteľský právny spor): pokus o vytvorenie dohody za týmto účelom, v prípade jej zlyhania vynesenia rozhodnutia v danom prípade v záujme zabezpečenia jednoduchého, rýchleho, účinného a nákladovo efektívneho presadzovania práv spotrebiteľa.

Na žiadosť Kupujúceho alebo Dodávateľa zmierovací výbor poskytne radu v súvislosti s právami prináležiacimi Kupujúcemu a jeho zodpovednosťami. Na dohody uzatvorené s Dodávateľom je oprávnený predovšetkým príslušný zmierovací výbor podľa bydliska Kupujúceho. Ak to nie je možné, potom príslušný zmierovací výbor na základe sídla Dodávateľa pri Budapeštianskej Obchodnej a Priemyselnej Komore fungujúci nezávislý Budapeštiansky Arbitrážny výbor (so sídlom: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. poschodie 310., poštová adresa: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mailová adresa: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: 06 (1) 488 21 86, telefón: 06 (1) 488 21 31).

Kupujúci sa môže obrátiť na túto inštitúciu v záujme vyriešenia sporných prípadov s Dodávateľom.

Okrem toho má Používateľ podľa ustanovení 14. odseku nariadenia 524/2013/EU možnosť využiť online platformu EÚ na riešenie sporov, ktorú nájde na odkaze: https://ec.europa.eu/odr. Dodávateľ týmto ubezpečuje Kupujúceho, že spolupracuje s touto platformou EÚ na riešenie sporov.

11. OBMEDZENIE/VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI DODÁVATEĽA ZA ŠKODU

11.1. Dodávateľ vykoná všetky opatrenia, ktoré je možné od neho dôvodne očakávať v záujme bezpečného fungovania Webovej stránky, avšak nie je zodpovedný za škody, ktoré spôsobí okolnosť, ktorá je mimo jeho kontroly a v čase uzatvorenia zmluvy nebola predvídateľná, a nebolo možné očakávať, že Dodávateľ okolnosti zabráni alebo odvráti škodu.

11.2. Kupujúci je zodpovedný za všetky poškodenia, poruchy a/alebo straty dát v jeho počítači, vrátane poškodení pochádzajúcich z počítačových vírusov.

11.3. Dodávateľ – s výnimkou spotrebiteľských zmlúv – obmedzuje zodpovednosť za škody z chybných plnení nasledovných spôsobom:

a) Dodávateľ vylučuje zodpovednosť za škody vo forme ušlého zisku, resp. nepriame škody a nemajetkové ujmy spôsobené chybným plnením;

b) Maximálna výška zodpovednosti Dodávateľa za škodu je cena výrobku, resp. súvisiacich služieb.

11.4. Kupujúci si uvedomuje, že svoje rozhodnutie nakupovať vykoná a realizuje iba na vlastnú zodpovednosť. Dodávateľ na základe výrobkov/služieb nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné rozhodnutia Kupujúceho a škody vyplývajúce z nich.

11.5. Stanovenia kúpnej ceny výrobkov/služieb sa uskutočnilo aj s ohľadom na vyššie uvedené vylúčenie/obmedzenie zodpovedností, s čím Kupujúci súhlasí.

12. PRAVIDLÁ SPRACOVANIA ÚDAJOV

Osobné údaje poskytnuté Kupujúcim sú zaznamenávané, uchovávané a zasielané vyslovene účelovo, na plnenie zmluvy, fakturáciu, na neskoršie dokazovanie vzniku a obsahu zmluvy a na iné účely, ktoré Kupujúci vopred schválil (napr. zasielanie noviniek). Detailné pravidlá týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov obsahujú Pravidlá spracovania údajov.

13. ĎALŠIE DOLOŽKY

13.1. Všetky údaje nachádzajúce sa na webovej stránke, informácie, dizajn Webovej stránky, jej výstavba, databázy a softvéry prevádzkujúce Webovú stránku, resp. názov domény magichair.hu sú pod právnou ochranou, ich použitie na akékoľvek účely je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom osoby oprávnenej na ich využívanie.

13.2. Dodávateľ je oprávnený tieto VZP kedykoľvek jednostranne zmeniť. Dodávateľ zverejňuje zmenené VZP ich umiestnením na Webovú stránku a registrovaných Kupujúcich o tom informuje aj formou informačných noviniek. Zmenené VZP vstupujú do platnosti po zverejnení. Ak Kupujúci používa výrobky/služby aj po vstupe zmien do platnosti, je potrebné to považovať za fakt, že zmeny VZP, ktoré sa ho týkajú týmto prijíma ako záväzné pre jeho osobu.

13.3. Všetky zmeny týkajúce sa zmluvy uzatvorenej medzi stranami je potrebné oznámiť druhej strane písomne alebo formou elektronickej pošty.

13.4. Za účelom urovnania sporov vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi stranami sa zmluvné strany odovzdávajú do výhradnej právomoci Centrálneho obvodného súdu v Budapešti.

13.5. Dodávateľ informuje Kupujúceho, že neexistuje žiadny kódex správania sa súvisiaci s činnosťou Dodávateľa, ktorému by Dodávateľ podliehal a pre Dodávateľa neexistuje ani záväzný kódex správania sa, vyplývajúci zo zákona o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom.

13.6. V otázkach neriadených týmito VZP a individuálnou zmluvou uzatvorenou medzi stranami sú smerodajné príslušné ustanovenia Podmienok používania, Zákona V. z roku 2013 o Občianskom zákonníku (ďalej ako „OZ“), zákona CVIII. z roku 2001 o niektorých otázkach elektronických obchodných služieb a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou (ďalej ako „ZEO“), Nariadenia vlády 45/2014 (II.26) o detailných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom, resp. iných platných maďarských právnych predpisov.

13. POSKYTOVATEĽ HOSTITEĽSKÝCH SLUŽIEB

Servergarden Kft.
1023 Budapest, Lajos utca 28-32
info@servergarden.hu
+36 1 432 3133

Budapešť, 19. apríl 2017
Stiahnutie vzoru odstúpenia/vypovedania zmluvy

14. SIMPLEPAY

Webová adresa príjemcu platby: https://www.magichair.eu
Názov údajov zaslaných obchodníkom: e-mailová adresa.
Beriem na vedomie, že moje nasledujúce osobné údaje uložené správcom údajov spoločnosti Easy Group Kft ( 3043, Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40. ) v užívateľskej databáze https://www.magichair.eu sa prevedú na spoločnosť OTP Mobil Ltd. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), ako správca údajov.Rozsah údajov poslané od správcu databázy je nasledujúci:emailová adresa Povahu a účel činností spracovania údajov, ktoré vykonáva spracovateľ údajov, nájdete v informáciách o spracovaní údajov SimplePay na nasledujúcej stránke: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Viac
1
2
3
4
Válassz csodakefét!
Kérjük, kattintással válassz az alábbi lehetőségek közül:
Prosím, vyber si výrobok!
Viac
Prosím, vyber si výrobok!
Viac
Prosím, vyber si výrobok!
Fakturačné údaje (voliteľné)
Vyberte spôsob platby:
Informácie o preprave
Tvoju objednávku doručí kuriérska služba GLS do v čase od 9. do 17. hodiny. Výslednú sumu zaplatíš pri preberaní zásielky kuriérovi. Po expedovaní tvojej zásielky ťa budeme e-mailom informovať a pošleme ti tvoje číslo na sledovanie zásielky, pomocou ktorého môžeš kedykoľvek skontrolovať stav svojej zásielky.
Súhlasím so Všeobecnými zmluvnými podmienkami ( VZP ), a Vyhlásením o spracovaní
Objednať!

Ďakujeme za objednávku!

O obsahu objednávky a súvisiacich informáciách ti pošleme potvrdzujúci e-mail na zadanú e-mailovú adresu.

Ak nebude tento e-mail doručený v priebehu nasledujúcej polhodiny, informuj nás na adresei info@magichair.eu kde ti naši spolupracovníci ochotne pomôžu!

Späť na domovskú stránku

Gratulálunk a nyereményedhez!

A kapcsolódó információkról visszaigazoló e-mailt küldtünk a megadott e-mail címre.

Ha ez az e-mail nem érkezik meg a következő fél órában, kérjük értesíts minket az info@magichair.hu címen, ahol munkatársaink készséggel segítenek!

Vissza a főoldalra

Átirányítás...

Sajnos erről a weboldalról csak belföldi szállítással forgalmazunk.

30 másodperc múlva átirányítunk egy speciálisan külföldi magyaroknak tervezett weboldalunkra, ahol leadhatod a rendelésed. Ha bármi probléma merülne fel, kérjük keress fel minket az info@magichair.eu e-mail címen.
A csomagbantalálható kiegészítő termékek.
SCHLIEßEN


Gratulálunk a nyereményedhez!
Írd be adataidat, és már küldjük is a csomagod!


Kinek küldhetjük?
Hova küldhetjük?
Szállítási információk
A nyereményed futárszolgálat kézbesíti 4-5 munkanapon belül 9 és 17 óra közötti időszakban. A szállítás ingyenes.

A csomagod feladását követően e-mailben értesítünk, és elküldjük neked a csomagkövetési számodat, amelyen bármikor ellenőrizheted csomagod állapotát.
Kérem az ajándékom!