Magic Hair
Otvorenie košíka ( 1 )
Deluxe kényeztető csomag
21 990 .-
+ ×
Objednám:
5 .-
Konečná suma:
0 .-
Objednám

VYHLÁSENIE O SPRACOVANÍ ÚDAJOV

Akceptovaním Vyhlásenia o spracovaní údajov spoločnosti Magic Hair Vitamins LTD., zadaním objednávky na stránke www.magichair.eu/sk súhlasíte, aby sme vaše údaje použili za účelom komunikácie, marketingu a komunikácie s cieľom predaja, resp. za účelom prieskumu trhu.
Poskytovanie údajov je dobrovoľné, ste oprávnený kedykoľvek požiadať o informácie ohľadom spracovania údajov, resp. požiadať o opravu alebo vymazanie údajov listom odoslaným na adresu Magic Hair Vitamins LTD., 1 Hova Villas, Hova House Brighton & Hove BN3 3DH, United Kingdom alebo info@magichair.eu . Za pravosť vami poskytnutých údajov nezodpovedáme.

1. SPRACOVATEĽ ÚDAJOV

Tieto pravidlá a informácie ohľadom spracovania údajov obsahujú (ďalej ako Pravidlá spracovania údajov) pravidlá spracovania údajov používateľov (ďalej ako Používateľ) webovej stránky https://www.magichair.eu/sk a webových stránok dostupných na adresách tam definovaných (ďalej ako Webová stránka), prevádzkovaných spoločnosťou Magic Hair Vitamins LTD., 1 Hova Villas, Hova House Brighton & Hove BN3 3DH, United Kingdom; IČO: 12-09-008271; v zastúpení: Csaba Fehér, výkonný riaditeľ, info@magichair.eu) ako spracovateľom údajov (ďalej ako Spracovateľ údajov) na základe ustanovení Zákona CXII. z roku 2011 o práve informačného sebaurčenia a slobode informácií (ďalej ako Info zákon) a informácie o ochrane údajov Používateľov. Meno osoby zodpovednej za spracovanie údajov: Csaba Fehér, e-mailová adresa: info@magichair.eu

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Osobné údaje Používateľa spracúva Spracúvateľ údajov na základe týchto Pravidiel spracovania údajov podľa ustanovení Info zákona, s ohľadom na oznámenia orgánu zodpovedného za ochranu údajov (v súčasnosti: Národný orgán pre ochranu údajov a slobodu informácií, so sídlom: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet aleja 22/C., Tel.: +36 1 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, webová stránka: www.naih.hu) ako aj zverejnenú súdnu prax. Používateľ akceptovaním týchto Pravidiel ochrany údajov súhlasí so spracovaním údajov Spracovateľom podľa Pravidiel spracovania údajov.

3. ZMENY

Spracovateľ údajov si vyhradzuje právo jednostranne upravovať tieto Pravidlá spracovania údajov, pričom Používateľa o tom informuje na Webovej stránke. Zmenené Pravidlá spracovania údajov Spracovateľ zverejní na Webovej stránke najneskôr v piaty (5.) deň pred vstupom do účinnosti zmenených Pravidiel spracovania údajov. Používateľ vyhlasuje, že akceptovaním týchto Pravidiel spracovania údajov súhlasí s udržiavaním kontaktu prostredníctvom Používateľského účtu, kontaktných údajov zadaných pri Registrácii alebo pri používaní Webovej stránky.

4. OKRUH POUŽÍVATEĽOV

Používateľ môže na Webovej stránke zadať svoju objednávku (z výrobkov vybraných na webovej stránke) Spracovateľovi údajov uvedením svojho mena, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, resp. poštových údajov (PSČ, mesto, adresa). Pre odoslanie objednávky je potrebné akceptovať Vyhlásenie o spracovaní údajov a Všeobecné zmluvné podmienky.

5. ÚČEL PRAVIDIEL SPRACOVANIA ÚDAJOV

Účelom týchto Pravidiel spracovania údajov je stanoviť okruh osobných údajov Používateľa podľa bodu 8. Spracovaných Spracovateľom údajov, spôsob ich spracovania, ďalej zabezpečiť v súlade s Info zákonom a inými relevantnými právnymi predpismi rešpektovanie súkromnej sféry fyzickej osoby Používateľa, uplatnenie požiadaviek ochrany a bezpečnosti osobných údajov, resp. aby zabránili neoprávnenému prístupu k osobným údajom Používateľa, zmene týchto údajov a ich neoprávnenému zverejneniu alebo použitiu.

6. VYHLÁSENIE POUŽÍVATEĽA

Používateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa v plnej miere oboznámil a prečítal tieto Pravidlá spracovania údajov, v nich uvedené ustanovenia prijíma ako povinné pre svoju osobu a dobrovoľne, informovane a rozhodne súhlasí s tým, aby Spracovateľ údajov spracoval jeho osobné údaje stanovené v Pravidlách spracovania údajov v záujme cieľov tam určených v súlade s Info zákonom a ustanovenia týchto Pravidiel spracovania údajov. Používateľ odoslaním objednávky a zároveň akceptovaním Pravidiel spracovania údajov a VZP súhlasí s tým, aby Spracovateľ údajov spracoval jeho dobrovoľne poskytnuté osobné a iné údaje za účelom prieskumu trhu, priameho obchodovania, reklamných noviniek, inzerátov, priameho marketingu a telemarketingu/telesales. Svoj súhlas môže samozrejme kedykoľvek odvolať na jednom z kontaktných údajov uvedených v 1. bode týchto Pravidiel spracovania údajov. Používateľ vyhlasuje, že údaje poskytnuté počas Registrácie sú pravdivé a neporušujú práva vzťahujúce sa na iné osoby. Spracovateľ údajov môže používať k Webovej stránke Google-om (ako treťou stranou) zasielané informačné balíky s premenlivým obsahom, alfanumerické, fixované na počítači používateľa a uložené počas vopred stanovenej doby platnosti, tzv. koláčiky, alebo cookies. Používateľ vyhlasuje, že porozumel informácii Spracovateľa údajov a po jej spoznaní súhlasí, aby cookies na konečnom zariadení (prostriedku) používanom na využitie Služieb, Googlom umiestnené cookies použil na svoju činnosť spracúvania údajov. Svoj súhlas môže Používateľ kedykoľvek odvolať zakázaním cookies.

7. ÚČELY SPRACOVANIA ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov Používateľa sa uskutočňuje v záujme komunikácie/udržiavania kontaktu medzi Používateľom a Spracovateľom údajov, zadávania objednávok (predaj), k tomu potrebného fakturovania, služby prepravy, resp. rozvoja nových služieb, na ochranu Spracovateľa údajov a Partnera, na vytvorenie osobitných zliav, na komunikáciu špeciálnych ponúk, v záujme prípravy a vykonania aktivít začatých alebo iniciovaných na Webovej stránke, na podporu činnosti Spracovateľa údajov a s tým súvisiacich promočných cieľov (odosielanie noviniek, účasť na darčekových akciách, ponúkanie výrobkov/služieb). Spracovateľ údajov používa anonymizované osobné údaje Používateľa na štatistické účely.

8. OKRUH SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov Používateľov sa vzťahujú iba na fyzické osoby, pretože osobné údaje môžu byť interpretované jedine vo vzťahu k fyzickým osobám, preto tieto Pravidlá spracovania údajov sa vzťahujú vyslovene na spracovanie osobných údajov fyzických osôb. Spracovateľ údajov zaznamenáva iba údaje, ktoré Používateľ dobrovoľne poskytne počas zadávania svojej objednávky alebo počas telemarketingového rozhovoru. Používateľ poskytnutím svojich osobných údajov súhlasí s tým, aby sa jeho osobné údaje dostali do databázy Spracovateľ údajov v súlade s týmito Pravidlami spracovania údajov.

8.1. Osobné údaje spracované v záujme identifikácie Používateľov. Spracovateľ údajov v záujme identifikácie spracúva nasledovné osobné údaje Používateľov:

(1) Fyzické identifikačné údaje Používateľa: meno a priezvisko.
(2) Emailová adresa Používateľa zadaná počas objednávky.
(3) Dodacia adresa Používateľa (adresa, mesto, PSČ).
(4) Priame telefónne číslo Používateľa.

8.2. údaje spracované v záujme používania služieb

(1) IP adresa počítača Používateľa,
(2) údaje týkajúce sa aktivity Používateľa súvisiacej s Webovou stránkou

8.3. Spotrebiteľské sťažnosti V záujme vyšetrenia spotrebiteľskej sťažnosti sa povinne spracúvajú údaje na základe odseku (5) § 17/A Zákona CLV. z roku 1997 o ochrane spotrebiteľov (ďalej ako Z o OS):

(1) meno spotrebiteľa, jeho poštová adresa, telefónne číslo, názov firmy;
(2) miesto, čas a spôsob podania sťažnosti;
(3) detailný opis sťažnosti spotrebiteľa, zoznam dokladov, dokumentov a iných dôkazov predložených spotrebiteľom;
(4) vyjadrenie podniku ohľadom ich stanoviska k sťažnosti spotrebiteľa, pokiaľ je možné okamžité vyšetrenie sťažnosti;
(5) podpis osoby spisujúcej zápisnicu a spotrebiteľa, okrem ústnych sťažností podaných telefonicky alebo inou elektronickou komunikačnou službou;
(6) miesto a čas spísania zápisnice;
(7) jedinečný identifikačný údaj sťažnosti, ktorá bola podaná ústne, použitím telefónu alebo inej elektronickej komunikačnej služby.

V prípade sťažnosti má Používateľ možnosť obrátiť sa na Budapeštiansky arbitrážny výbor (www.bekeltet.hu, 1016, Budapest, Krisztina Krt. 99. II. poschodie 310, +36 1 488 21 31, bekelteto.testulet@bkik.hu), keďže spracovateľ spolupracuje s týmto orgánom.

Okrem toho má Používateľ možnosť podľa ustanovení 14. kapitoly Nariadenia 524/2013/EU využiť online platformu EÚ na riešenie sporov, ktorú nájde prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://ec.europa.eu/odr . Dodávateľ touto cestou ubezpečuje Kupujúce, že spolupracuje s touto platformou EÚ na riešenie sporov.

Spracovateľ údajov môže použiť aj externé inzertné firmy (napr. Facebook Inc.,Google Inc.) na zobrazenie jeho inzerátov. Tieto firmy môžu použiť niektoré údaje týkajúce sa návštev Používateľa v tomto alebo inom webovom priestore, v záujme toho aby zabezpečili vhodné (Používateľa zaujímajúce) reklamy. Ak si prajete dostať ďalšie informácie ohľadom tejto praxe a o možnosti toho, aby firmy nemohli využívať tieto informácie, kontaktujte nás písomne na jednej z kontaktných možností uvedených v 1. bode Pravidiel spracovania údajov.

Na e-mailovú adresu poskytnutú Používateľom môže Spracovateľ údajov poslať oznámenie za nasledujúcimi účelmi:

- odosielanie systémových správ, ktoré sú súčasťou služby (napr. informácie o doručení);
- pripomienky súvisiace so službou;
- odpovede na žiadané informácie, informácie ohľadom služby a výrobkov;
- novinky, novinky s marketingovým účelom;
- správy týkajúce sa potvrdenie objednávky, jej zmeny;
- správy týkajúce sa promočných ponúk, akcií, zliav a/alebo kupónov.

Spracovateľ údajov v prípade každého e-mailu propagačného charakteru, ak taký odošle Používateľovi, poskytne možnosť odhlásiť sa z nich (prostredníctvom odkazu na konci listu), takto ich už Používateľ nebude neskôr dostávať.

Novinky: Spracovateľ údajov prevádzkuje aj zasielanie noviniek na Webovej stránke. Používateľ pri zadávaní objednávky a akceptovaní Pravidiel spracovania údajov a VZP súhlasí aj s tým, aby ho Spracovateľ informoval prostredníctvom noviniek o novinkách týkajúcich sa výrobkov a služieb, o zľavách , akciách a ponukách balíčkov. Používatelia akceptovaním týchto Pravidiel spracovania údajov vyslovene súhlasia s tým, aby ich Spracovateľ údajov prostredníctvom noviniek vo vlastnom mene vyhľadal s reklamnými ponukami na kontaktoch zadaných pre prijímanie noviniek. Používatelia, ktorí sa kedykoľvek po objednaní služby noviniek ponúkaných na Webovej stránke rozhodnú, že si neželajú ďalej dostávať tieto novinky, môžu zrušiť využívanie tejto služby spôsobom uvedeným v novinkách alebo na Webovej stránke, príp. pomocou e-mailu alebo poštového odkazu odoslaného na kontaktné údaje Spracovateľa údajov uvedené v 1. bode týchto Pravidiel spracovania údajov.

Vlastné získavanie obchodu: používatelia akceptovaním týchto Pravidiel spracovania údajov súhlasia s tým, aby Spracovateľ údajov spracoval ich osobné údaje s cieľom získavania vlastného obchodu. Poskytnutie súhlasu, príp. jeho odvolanie je možné kedykoľvek počas trvania Používateľského právneho vzťahu na Webovej stránke alebo prostredníctvom kontaktov uvedených v 1. bode týchto Pravidiel spracovania údajov. Spracovateľ údajov môže v súvislosti s určitými svojimi výrobkami a službami periodicky posielať informačné materiály Používateľom, v ktorých informuje o novinkách týkajúcich sa Výrobkov a Služieb. Používatelia, ktorí si neželajú dostávať takúto poštu, môžu zaslaním e-mailu oznamujúceho túto skutočnosť kedykoľvek zrušiť túto informačnú službu na e-mailovej adrese uvedenej v 1. bode týchto Pravidiel spracovania údajov.

Zasielanie promočných ponúk, priamy marketing: Pre Používateľov, v závislosti od ich súhlasu, môžeme v určitých intervaloch zasielať informatívnu hromadnú korešpondenciu o nových výrobkoch, o našich službách a špeciálnych ponukách. V záujme tohto Spracovateľ údajov spracúva telefónne číslo, e-mailovú adresu, meno a poštovú adresu Používateľov, resp. zohľadňuje ich predchádzajúce nákupy. Pokiaľ Používatelia nechcú ďalej prijímať takéto promočné listy, hoci tento svoj zámer skôr neoznámili, môžu ich zrušiť u Spracovateľa údajov na kontaktoch uvedených v 1. bode týchto Pravidiel spracovania údajovalebo prostredníctvom odkazu uvedeného na konci takého listu.

Pokiaľ Používateľ súhlasí aj so zdieľaním jeho dobrovoľne poskytnutých údajov na iných webových stránkach, tak si zároveň uznáva, že pre iné webové stránky platia ich vlastné pravidlá spracovania údajov, v súvislosti s ktorými Spracúvateľ údajov nenesie zodpovednosť. Na základe tohto súhlasu Používateľa je Spracovateľ údajov oprávnený, aby údaje poskytnuté ako verejné použil na promočné účely súvisiace s Webovou stránkou, resp. činnosťou a prevádzkou Spracovateľa údajov.

Používateľ je výhradne zodpovedný za ním dobrovoľne a cielene poskytnuté osobné údaje a iné údaje Spracovateľovi údajov, či už sa jedná o jeho vlastné údaje alebo údaje tretej strany a za ich prenos, v súvislosti s týmto Spracovateľa údajov oslobodzuje, a smerom k tretej strane zodpovedá za všetky nároky súvisiace alebo vyplývajúce z takého prenosu alebo nezaobstarania súhlasov.

9. PRÁVNY ZÁKLAD A SPÔSOB SPRACOVANIA ÚDAJOV

Spracovateľ údajov spracúva osobné údaje Používateľa výhradne v záujme cieľov uvedených v 7. bode týchto Pravidiel spracovania údajov a po dobu stanovenú v bode 10. týchto Pravidiel spracovania údajov, resp. zabezpečí, aby spracovanie údajov sa v každej jeho fáze uskutočňovalo v súlade s účelom spracovania. Používateľ akceptovaním týchto Pravidiel spracovania údajov vyhlasuje, že poskytnutie jeho súhlasu na spracovanie údajov a následné poskytovanie údajov je v každom prípade založené na dobrovoľnom, informovanom a rozhodnom súhlase Používateľa podľa § 5 odseku (1) Info zákona. Tento dobrovoľný, informovaný a rozhodný súhlas poskytuje právny základ spracovania údajov Spracovateľom údajov podľa týchto Pravidiel spracovania údajov.

10. TRVANIE SPRACOVANIA ÚDAJOV

Vo všeobecnosti je možné o spracovaní údajov povedať, že trvá do ukončenia činnosti spracovania údajov, resp. po osobitnú žiadosť Používateľa smerujúcu k ukončeniu činnosti spracovania údajov s ním súvisiacich. Trvanie spracovania údajov je päť rokov od zrušenia, vzhľadom na to, že po ukončení Služby sa môže v priebehu takej doby objaviť občianske právne nároky Spracovateľa údajov, tretej strany voči Používateľovi alebo v dôsledku činnosti Používateľa voči Spracovateľovi údajov, a tak sa zabezpečí, aby bolo možné spätne vyhľadať identitu Používateľa a Spracovateľ údajov mohol v prípade potreby voči Používateľovi uplatniť svoj občiansky právny nárok za škody spôsobené jemu alebo tretej strane.

Vyhovením svojej zákonnej povinnosti Spracovateľ údajov uchováva účtovné záznamy (vrátane účtov hlavnej knihy, aj analytických a detailných záznamov) priamo alebo nepriamo podporujúcich účtovníctvo najmenej po dobu 8 rokov.

11. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Podľa § 7 info zákona Spracovateľ údajov v súlade so svojimi povinnosťami urobí všetky v záujme toho, aby sa postaral o bezpečnosť vašich údajov, vykoná vyšetky potrebné technické a organizačné opatrenia a vytvorí procesné pravidlá, ktoré sú potrebné na presadenie Info zákona a iných predpisov na ochranu údajov a zachovanie tajomstva.

12. POSKYTNUTIE ÚDAJOV A SPOJENIE ÚDAJOV

Osobné údaje Používateľa poskytne Spracovateľ údajov tretej strane, kuriérskej spoločnosti vykonávajúcej doručenie objednávky GLS General Logistic Systems Hungary Csomag-LogisztikaiKft. (2351, Alsónémedi, GLS Europa u. 2., webová stránka: https://gls-group.eu/, e-mailová adresa:info@gls-hungary.com). Okrem toho poskytne údaje vlastným spolupracovníkom za účelom fakturácie, balenia, odosielania balíkov a zákazníckych služieb.

Používateľ akceptovaním týchto Pravidiel spracovania údajov vyhlasuje, že je vedomý toho, že údaje spracované Spracovateľom údajov sú poskytované na základe poverenia Spracovateľa údajov osobám vykonávajúcim spracovanie údajov, fakturáciu, účtovanie, riadenie požiadaviek, doručenie, zákaznícke služby, resp. oprávneným orgánom na riešenie právnych sporov, na základe legislatívy. Osoby preberajúce osobné údaje na základe vyššie uvedených poskytujú služby Spracovateľovi údajov a pracujú lokálne predovšetkým v Maďarsku alebo v Európskom hospodárskom priestore. Tieto osoby narábajú s údajmi na základe pokynov Spracovateľa údajov a údaje nevyužívajú na účely iné ako tieto, resp. podliehajú povinnosti uchovávania tajomstva a ochrany údajov.

UMIESTNENIE IDETIFIKÁTORA ANONYMNÉHO POUŽÍVATEĽA (COOKIE)

13.1. Umiestnenie vlastných cookies

Spracovateľ údajov nepoužíva vlastné identifikátory anonymných používateľov (cookies) na svojej webovej stránke. Na svoju činnosť takého charakteru aplikuje systém Google.

13.2. Umiestnenie cookies tretej strany

Webová stránka využíva webovú analytickú službu Google Analytika (ďalej ako GoogleAnalytics) poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (sídlo: 1600 AmphitheatreParkway Mountain View CA 94043) (ďalej ako Google). Aj GoogleAnalytics používa koláčiky (cookies), na vašom počítači umiestnené textové súbory, ktorých cieľom je, aby pomáhali analyzovať používanie Webovej stránky. Spracovateľ údajov informuje Používateľa a Používateľ akceptovaním Zmluvy vyslovene súhlasí, že koláčikmi generované informácie súvisiace s používaním Webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) presúva Google na svoje servery v Spojených Štátoch Amerických a tam ich uchováva. Používaním Webovej stránky Používateľ súhlasí s presunom jeho údajov vyššie uvedeným spôsobom a na uvedené účely. Google tieto informácie používa na hodnotenie, analýzu používania Webovej stránky Používateľom, na zostavenie hlásení o činnosti vykonávanej na Webovej stránke a na poskytovanie iných služieb súvisiacich s činnosťou na Webovej stránke a používaním internetu. Google je zodpovedný za zákonnosť vyššie uvedeného presunu a spracovania údajov a za škody a nároky s nimi súvisiace. Pokiaľ máte otázky, požiadavky ohľadom vyššie uvedených faktov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese uvedenej v 1. bode týchto Pravidiel spracovania údajov.

14. PRÁVA POUŽÍVATEĽOV, MOŽNOSTI UPLATNENIA PRÁVA

Používateľ môže požiadať o informácie ohľadom spracovania údajov, môže požiadať o opravu svojich osobných údajov, ich blokovanie, resp. v prípade chybného údaja jeho zmazanie. Práva prináležiace v súvislosti so spracovaním osobných údajov môžu dotknuté osoby praktizovať prostredníctvom oznámenia odoslaného na e-mailové adresy poskytnuté počas zadávania Objednávky. Používateľ svoju žiadosť ohľadom informovania alebo vymazania odošle na e-mailovú adresu uvedenú v 1. bode týchto Pravidiel spracovania údajov.

(a) Informovanie

Používateľ môže požiadať o informácie ohľadom spracovania jeho údajov podľa bodu a) § 14. Info zákona. Spracovateľ údajov poskytne informácie Používateľovi ohľadom údajov, ktoré spracúva, o účeloch, právnom základe, trvaní spracovania údajov, o mene spracovateľa údajov, jeho adrese (sídle) a o jeho činnosti súvisiacej so spracovaním údajov, ďalej o tom, kto a za akým účelom dostáva alebo dostal údaje. Tieto informácie pokrývajú aj práva Používateľa v súvislosti so spracovaním údajov ako aj jeho možnosti na opravné prostriedky. Požiadavku ohľadom poskytnutia informácií o spracovaní údajov je potrebné odoslať e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v 1. bode týchto Pravidiel spracovania údajov, na ktorú dostane dotknutá osoba odpoveď do tridsiatich (30) pracovných dní. Tieto informácie sú bezplatné, ak osoba žiadajúca informácie nepodala Spracovateľovi údajov v danom roku žiadosť o informácie v rovnakej oblasti. V ostatných prípadoch môže Spracovateľ údajov spoplatniť vyhovenie žiadosti o poskytnutie informácií. Poskytnutie informácií je možné v rámci trvania spracovania údajov definovaného v 10. bode.

(b) Vymazanie

Spracovateľ údajov vymaže osobný údaj, ak o to Používateľ požiada s ohľadom na nižšie uvedený bod c). Ak vzhľadom na predchádzajúci právny spor alebo legislatívny, príp. na legislatíve založený kontrolný predpis alebo s ohľadom na plnenie platnej Zmluvy uzatvorenej s Používateľom je potrebné osobný údaj z iných dôvodov uchovať alebo údaj obsahuje neoddeliteľne a nevymazateľne okrem Používateľa aj osobný údaj inej osoby (napr. obrazová nahrávka), požadované vymazanie nemusí nevyhnutne znamenať celkovú nedostupnosť nahrávky, avšak v ďalšom je možné použitie nahrávky iba na účely vylučujúce vymazanie. Spracovateľ údajov vykoná vymazanie bezplatne. Požiadavku na vymazanie vlastných osobných údajov predloží Používateľ Spracovateľovi údajov e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v 1. bode týchto Pravidiel spracovania údajov. Na základe dobrovoľného rozhodnutia a žiadosti Používateľa, Spracovateľ údajov vymaže údaje do tridsiatich (30) dní od doručenia požiadavky na vymazanie. Používateľ odvolaním súhlasu na spracovanie osobných údajov, resp. s požiadavkou na vymazanie údajov sa vzdáva aj svojho práva na účasť vo všetkých aktivitách súvisiacich s Registráciou. Vymazanie údajov je v každom prípade bezplatné.

Spracovateľ informuje dotknutú osobu o náprave a vymazaní, okrem prípadov, keď vynechanie oznámenia nepoškodí oprávnené záujmy dotknutej osoby.

(c) Uzamknutie

Namiesto vymazania Spracovateľ údajov uzamkne osobný údaj, ak o to požiada Používateľa alebo ak na základe informácií, ktoré sú k dispozícii je možné predpokladať, že vymazanie by poškodilo oprávnené záujmy Používateľa. Takto uzamknutý osobný údaj Spracovateľ údajov spracúva iba dovtedy, pokiaľ je aktuálny ten cieľ spracovania údajov, ktorý vylučuje vymazanie osobného údaja.

(d) Označenie

Spracovateľ údajov označí ním spracovaný osobný údaj, keď Používateľ spochybňuje jeho správnosť alebo presnosť, ale nesprávnosť alebo nepresnosť sporného osobného údaju nie je možné jednoznačne stanoviť.

Pokiaľ Spracovateľ údajov nevyhovie požiadavke Používateľa na opravu, uzamknutie alebo vymazanie, do tridsiatich (30) dní od doručenia žiadosti písomne oznámi dôvody odmietnutia požiadavky na opravu, uzamknutie alebo vymazanie, resp. informuje Používateľa o možnosti súdneho opravného prostriedku a o možnosti obrátiť sa na úrad spracovania údajov.

15. PRÁVO NAMIETAŤ A PRÁVA NA OPRAVNÝ PROSTRIEDOK

(a) Právo namietať

Používateľ alebo ktokoľvek, koho osobné údaje sa dostanú k Spracovateľovi údajov, má právo namietať voči spracovaniu jeho údajov, ak

- spracovanie (prenos) osobných údajov je potrebné výhradne na uplatnenie práva alebo oprávnených nárokov Spracovateľa údajov alebo preberateľa údajov, okrem prípadov, keď spracovanie údajov je povolené alebo nariadené zákonom;
- výkon práva namietať je inak umožnený zákonom.

Spracovateľ údajov pri súčasnom pozastavení spracovania údajov vyšetrí námietku najneskôr do pätnástich (15) dní od doručenia námietky a o výsledku písomne informuje žiadateľa. Pokiaľ je námietka oprávnená, Spracovateľ údajov zastaví spracovanie údajov a uzamkne údaje. Spracovateľ údajov je povinný o námietke, resp. o opatreniach vykonaných na jej základe, informovať všetkých, ktorým osobné údaje dotknuté námietkou predtým poskytoval, a ktorí sú povinní prijať opatrenia v záujme presadzovania práva namietať.

Pokiaľ Používateľ nesúhlasí s rozhodnutím Spracovateľa údajov ohľadom námietky alebo Spracovateľ údajov nedodrží lehotu stanovenú na rozhodnutie, môže sa obrátiť na súd do tridsiatich (30) od oznámenie rozhodnutia alebo od posledného dňa lehoty.

(b) Uplatnenie práva

Uplatnenie práva Používateľa je možné na základe Info zákona a Občianskeho zákonníka (ďalej ako OZ). Používateľ sa môže v prípade porušenia jeho práv obrátiť na súd alebo úrad na ochranu údajov uvedený v 2. bode týchto Pravidiel spracovania údajov. Nahlásením na úrade pre ochranu údajov môže ktokoľvek iniciovať vyšetrenie s odvolaním sa na to, že došlo k porušeniu práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov, resp. existuje priama hrozba ich porušenia. V prípade súdneho sporu je kompetentným príslušný súd podľa sídla Spracovateľa údajov. Spôsob uplatnenia práva a detailné zákonné ustanovenia týkajúce sa povinností Spracovateľa údajov obsahuje Info zákon a občiansky zákonník.

16. ĎALŠIE ZÁRUKY CHRÁNIACE DOTKNUTÚ OSOBU

Každý Používateľ má právo

- dozvedieť sa o automatizovanej zásobe osobných údajov, ich hlavnom cieli, resp. o osobe spravujúcej zásoby osobných údajov a jej obvyklom pobyte resp. sídle;
- byťinformovaný v primeraných intervaloch a bez nadmerného zdržania sa a výdavkov o tom, či sú jeho osobné údaje uchovávané v automatizovanej zásobe osobných údajov a aby ho o týchto údajoch v zrozumiteľnej formeinformovali.

17. OSOBA MENOVANÁ U SPRACOVATEĽA ÚDAJOV ZODPOVEDNÁ ZA OCHRANU ÚDAJOV

Pre Používateľa môže poskytnúť pomoc ohľadom rozhodnutí týkajúcich spracovania údajov, resp. zabezpečenia práv dotknutých poverená osoba u Spracovateľa údajov zodpovedná za ochranu údajov prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v 1. bode týchto Pravidiel spracovania údajov.

18. POSKYTOVATEĽ HOSTITEĽSKÝCH SLUŽIEB

Servergarden Kft.
1023 Budapest, Lajos utca 28-32
info@servergarden.hu
+36 1 432 3133

19. INÉ

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, aby každý člen skupiny spoločností, ktorej je Spracovateľ údajov členom prostredníctvom aspoň 50%-ného vlastníckeho podielu, alebo je nadobúdateľom časti prostriedkov Spracovateľa údajov alebo ich podstatnej väčšiny, bol z hľadiska práv a povinností týchto Pravidiel spracovania údajov kvalifikovaný ako príjemca/postupník Spracovateľa údajov. Takéto firmy sú oprávnené priamo vymáhať a odvolávať sa na všetky tie ustanovenia týchto Pravidiel spracovania údajov, ktoré v súvislosti s nimi obsahujú akékoľvek výhody alebo práva. Používateľ nie je oprávnený delegovať alebo preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Pravidiel spracovania údajov na tretiu stranu.

Viac
1
2
3
4
Válassz csodakefét!
Kérjük, kattintással válassz az alábbi lehetőségek közül:
Prosím, vyber si výrobok!
Viac
Prosím, vyber si výrobok!
Viac
Prosím, vyber si výrobok!
Fakturačné údaje (voliteľné)
Vyberte spôsob platby:
Informácie o preprave
Tvoju objednávku doručí kuriérska služba GLS do v čase od 9. do 17. hodiny. Výslednú sumu zaplatíš pri preberaní zásielky kuriérovi. Po expedovaní tvojej zásielky ťa budeme e-mailom informovať a pošleme ti tvoje číslo na sledovanie zásielky, pomocou ktorého môžeš kedykoľvek skontrolovať stav svojej zásielky.
Súhlasím so Všeobecnými zmluvnými podmienkami ( VZP ), a Vyhlásením o spracovaní
Objednať!

Ďakujeme za objednávku!

O obsahu objednávky a súvisiacich informáciách ti pošleme potvrdzujúci e-mail na zadanú e-mailovú adresu.

Ak nebude tento e-mail doručený v priebehu nasledujúcej polhodiny, informuj nás na adresei info@magichair.eu kde ti naši spolupracovníci ochotne pomôžu!

Späť na domovskú stránku

Gratulálunk a nyereményedhez!

A kapcsolódó információkról visszaigazoló e-mailt küldtünk a megadott e-mail címre.

Ha ez az e-mail nem érkezik meg a következő fél órában, kérjük értesíts minket az info@magichair.hu címen, ahol munkatársaink készséggel segítenek!

Vissza a főoldalra

Átirányítás...

Sajnos erről a weboldalról csak belföldi szállítással forgalmazunk.

30 másodperc múlva átirányítunk egy speciálisan külföldi magyaroknak tervezett weboldalunkra, ahol leadhatod a rendelésed. Ha bármi probléma merülne fel, kérjük keress fel minket az info@magichair.eu e-mail címen.
A csomagbantalálható kiegészítő termékek.
SCHLIEßEN


Gratulálunk a nyereményedhez!
Írd be adataidat, és már küldjük is a csomagod!


Kinek küldhetjük?
Hova küldhetjük?
Szállítási információk
A nyereményed futárszolgálat kézbesíti 4-5 munkanapon belül 9 és 17 óra közötti időszakban. A szállítás ingyenes.

A csomagod feladását követően e-mailben értesítünk, és elküldjük neked a csomagkövetési számodat, amelyen bármikor ellenőrizheted csomagod állapotát.
Kérem az ajándékom!